Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „Rozporządzenie”, informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą przysługiwały Ci określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez właściciela sklepu i domeny www.hople.pl – Poraj-Paczków J. Biernacka spółka jawna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Sklep”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Poraj-Paczków J. Biernacka Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7, kod pocztowy 01-217 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000455007, NIP 5272644412.

Cele przetwarzania danych:

Sklep gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnie określonych i prawnie uzasadnionych celach oraz, że nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Gdyby zachodziła potrzeba przetwarzania przez Sklep Twoich danych osobowych dla innych celów – niewskazanych poniżej - zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu i ewentualnie poproszony o wyrażenie odrębnej zgody. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych poniżej celów.

Przetwarzanie danych dla celów: zawarcia umowy, jej należytego wykonania, jej rozwiązania, oraz innych czynności niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy. Używamy Twoich danych osobowych przy wszelkich czynnościach podejmowanych w związku z zawarciem, wykonywaniem, lub rozwiązaniem umowy, tj. przy:

 • zarządzaniu zakupami dokonywanymi online,
 • przetwarzaniu Twoich zamówień i zwrotów,
 • wysyłaniu do Ciebie powiadomień o statusie dostawy,
 • zarządzaniu Twoimi płatnościami,
 • ewentualnych problemach związanych z dostawą produktów,
 • rozwiązaniu umowy,
 • archiwizacji,
 • wykonywaniu innych czynności prawnych związanych z umową.

Będziemy używać Twoich danych osobowych także do przetwarzania Twoich pytań, reklamacji lub zgłoszeń dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail lub telefonicznie. Możemy też kontaktować się z Tobą mailowo lub telefonicznie, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z Twoim zamówieniem.

Dzięki danym osobowym możemy nadto zidentyfikować Cię i sprawdzić, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów online w Naszym Sklepie.

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu,
 • wiek, datę urodzenia/numer PESEL/nr Dowodu Osobistego,
 • informacje na temat płatności i historię płatności,
 • informacje na temat zamówień,
 • numer NIP – w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą;

Jeśli posiadasz konto w naszym Sklepie, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem, m.in.:

 • identyfikator konta;
 • historię zakupów;

Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód

Część danych osobowych może być przetwarzana na podstawie udzielonych zgód. W takiej sytuacji, w każdym przypadku zbierana od Ciebie zgoda będzie wskazywała w sposób wyraźny i jednoznaczny w szczególności cel przetwarzania danych, który chcemy w oparciu o tą zgodę realizować.

W opisanej sytuacji podstawę prawną przetwarzania danych stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

Zapobieganie przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem; wypełnianie zobowiązań prawnych, ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności.

Możemy przetwarzać Twoje dane w celu wykrywania korzystania z naszych usług w sposób niezgodny z zasadami i zapobiegania mu, a także po to, aby zapobiegać niezgodnemu z prawem korzystaniu z naszego Sklepu i aby móc weryfikować takie przypadki oraz zapobiegać stratom i wyłudzeniom.

Będziemy używać Twoich danych osobowych także po to, aby wypełniać postanowienia prawa lub orzeczenia sądów oraz stosować się do innych postanowień władz, jak również przy zbieraniu i potwierdzaniu danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, lub w razie zaistnienia konieczności dochodzenia należności.

W opisanych sytuacjach podstawę prawną przetwarzania danych stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. f) lub art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.

Prawnie uzasadnione interesy, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, realizowane przez administratora przy przetwarzaniu danych, to (w szczególności): zapewnienie bezpieczeństwa transakcji, zapobieganie nadużyciom, ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności przysługujących Sklepowi.

W jaki sposób pozyskujemy dane?

Sklep pozyskuje Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, dla celów wskazanych powyżej (przede wszystkim dane podawane w formularzach on-line, przy składaniu zamówienia i dokonywaniu zakupu). Ewentualnie, w wyjątkowych sytuacjach, Twoje dane mogą być pozyskane także z innych, legalnych źródeł, tj. publicznie dostępnych rejestrów, takich jak rejestr KRS czy CEIDG. W każdym ze wskazanych przypadków Sklep skrupulatnie weryfikuje czy dysponuje podstawą prawną przetwarzania danych osobowych.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celach opisanych powyżej, w szczególności przy realizacji zamówień. Mogą być one przekazywane w szczególności:

 • operatorom pocztowym i kurierom;
 • bankom lub innym firmom realizującym płatności – w celu przetworzenia płatności;
 • organom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie odrębnych przepisów prawa, w szczególności organom publicznym;
 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Sklepu usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy, takich jak usługi księgowe, dochodzenie należności, czy usługi prawne (np. kancelarie prawne, biura rachunkowe).
Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Sklepu – będą mieć, w niezbędnym zakresie, wyłącznie upoważnieni przez Właściciela Sklepu pracownicy.

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Właściciela Sklepu. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Jakie uprawnienia Ci przysługują?

 1. przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 2. jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Sklep są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 3. masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Sklepu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,
 6. masz również prawo do otrzymania od Sklepu Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wówczas wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innej osoby, lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 7. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać drogą mailową lub przez telefon, a także w siedzibie Sklepu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
 8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Sklep Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Sklep w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia – za wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Sklep jest brak możliwości zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami w dowolny sposób, zarówno drogą telefoniczną, mailową, jak i osobiście. W celu zapewnienia sprawnej obsługi rekomendujemy jednak kontakt mailowy pod adresem: winnica@hople.pl

Poraj Paczków J. Biernacka Sp. jawna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000455007, NIP 527-264-44-12

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie zamieściliśmy w naszej Polityce Prywatności.