Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.HOPLE.PL

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.hople.pl i dokonywanie zakupów przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami:
   1. Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., tekst jednolity Dz. U. 2014 poz.121 ze zm.
   2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. 2014 poz. 827.
   3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.1422.
   4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.

   Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia bądź ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta, niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tejże ustawy. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do sposobu interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, należy tłumaczyć je na korzyść konsumenta.
  4. Właścicielem sklepu internetowego i domeny www.hople.pl jest Poraj-Paczków J. Biernacka Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7, kod pocztowy 01-217 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000455007. Spółka jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 527-264-44-12, REGON: 142717653.
  5. Poraj-Paczków J. Biernacka Sp. j. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, nr I-B-15/2014 z dnia 15.10.2014, wydane przez Burmistrza Gminy Paczków na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2013 roku poz. 267 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 1356 ze zm.), jak również w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Paczkowie Nr XXXI/260/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  6. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Paczków przy ul. Tadeusza Kościuszki 4b, kod 48-370. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest drogą telefoniczną, pod nr: +48 693 552 443, drogą mailową na adres: sklep@hople.pl oraz bezpośrednio w punkcie sprzedaży.
  7. Informacje handlowe zamieszczone przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.hople.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia.
  8. Zamawiający będący Konsumentem ma możliwość zapoznania się z przestrzeganym przez Sprzedawcę kodeksem dobrych praktyk rynkowych, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2007 nr 171 poz. 1206 ze zm.). Kodeks dobrych praktyk przedsiębiorców prowadzących handel poprzez sklepy internetowe przygotowany został przez ekspertów Grupy Roboczej ds. E-commerce, działającej w ramach IAB Polska, nosi nazwę „Dobre zasady e-commerce” i jest dostępny pod adresem: http://iab.org.pl/standardy-i-dobre-praktyki/
  9. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi warunek konieczny złożenia Zamówienia i dokonania zakupu. Zarejestrowanie się w serwisie nie zobowiązuje do składania zamówień.
  10. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
   1. Sprzedawcy – rozumie się przez to Poraj-Paczków J. Biernacka Sp. j., właściciela sklepu internetowego www.hople.pl, dokonującego za jego pośrednictwem sprzedaży Towarów bez jednoczesnej obecności stron (sprzedaż na odległość), przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
   2. Zamawiającym – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną bądź osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadająca zdolność do czynności prawnych, składającą Zamówienie poprzez witrynę www.hople.pl.
   3. Użytkowniku – rozumie się przez to każdą osobę posiadającą Konto w witrynie www.hople.pl.
   4. Niezarejestrowanym Użytkowniku/Gościu – rozumie się przez to każdą składającą Zamówienie osobę niezarejestrowaną w www.hople.pl
   5. Kliencie – rozumie się przez to każdą osobę, która dokonała zakupu w Sklepie.
   6. Towarach – rozumie się przez to rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym www.hople.pl
   7. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   8. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy www.hople.pl
   9. Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania Konta na witrynie www.hople.pl, wymagający podania przez Niezarejestrowanego Użytkownika danych, w tym jego danych osobowych, o których mowa w ust. 10 Regulaminu – „Polityka prywatności
   10. Koncie – rozumie się przez to indywidualne konto Użytkownika, umożliwiające mu składanie zamówień na www.hople.pl
   11. Koszyku – rozumie się przez to elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie www.hople.pl, za pomocą którego Zamawiający dokonuje zakupu Towarów;
   12. Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży złożone bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu Koszyka lub formularza zamówienia (pocztą elektroniczną, telefonicznie), poprzedzone wyborem przez Zamawiającego formy płatności i sposobu dostawy Towarów.
 2. Rejestracja, Konto i zasady korzystania z niego
  1. Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest bez dokonywania Rejestracji, poprzez wypełnienie dostępnego na stronie formularza zamówienia, lub poprzez Konto Użytkownika, pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania się na stronie internetowej Sklepu.
  2. Rejestracja jest bezpłatna i następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania danych obejmujących:
   1. imię i nazwisko lub nazwę firmy Użytkownika;
   2. adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
   3. datę urodzenia i numer PESEL/ numer dowodu osobistego Użytkownika;
   4. adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego;
   5. hasło;
   6. NIP – jeżeli Użytkownik nie jest Konsumentem;
  3. Proces rejestracji zostaje zakończony z chwilą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenia dokonania rejestracji. Login i hasło do Konta mają charakter poufny.
  4. Zamówienie towaru bez dokonywania rejestracji możliwe jest pod warunkiem wypełnienia przez Niezarejestrowanego Użytkownika formularza zamówienia, który staje się dla niego dostępny po skompletowaniu zakupu, co następuje poprzez dodanie zamawianych towarów do Koszyka i naciśnięcie/kliknięcie pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Do tego momentu Zamawiający zachowuje możliwość zmiany wprowadzonych danych, oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. Witryna Sklepu wyświetla w sposób wyraźny odpowiednie komunikaty informujące o wskazanych wyżej możliwościach. Po naciśnięciu/kliknięciu pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, na stronie Sklepu wyświetla się formularz zamówienia, wymagający podania przez Niezarejestrowanego Użytkownika danych, o których mowa w pkt. 2.2. powyżej, za wyjątkiem hasła. Dalszy przebieg składania zamówienia odbywa się na zasadach opisanych w punkcie 3 „Zamówienie”.
  5. Wypełnienie formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i nieodpłatny. Złożenie kolejnego zamówienia przez Niezarejestrowanego Użytkownika wymaga ponownego przeprowadzenia procedury, o której mowa w punkcie poprzedzającym.
  6. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, a także celem dalszej odsprzedaży; na kredyt lub pod zastaw. Z uwagi na powyższe, przy Rejestracji, a także przy wypełnianiu formularza zamówienia przez osoby niezarejestrowane, wymagane jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym m.in. daty urodzenia oraz numeru dowodu osobistego i nr PESEL Klienta, celem weryfikacji jego pełnoletności.
  7. Poraj-Paczków J. Biernacka Sp. J. zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych weryfikujących wiek Klienta. Odmowa podania pełnych danych wymaganych przez formularz rejestracji lub formularz zamówienia uniemożliwi założenie konta na stronie Sklepu lub dokonanie zakupu.
  8. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez przy Rejestracji bądź przy wypełnianiu formularza zamówienia, w tym w szczególności w razie wątpliwości co do wieku Klienta, Sprzedawca może zażądać od niego przesłania na swój adres mailowy skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i wiek.
  9. Sprzedawca może wyznaczyć Klientowi 7-dniowy termin na przesłanie dokumentu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym.
  10. Wraz z powzięciem przez Sprzedawcę wątpliwości, o których mowa w pkt. 2.8, zamyka on Użytkownikowi możliwość dokonywania zakupów w Sklepie do czasu potwierdzenia prawdziwości informacji i danych podanych przez niego przy Rejestracji. W przypadku, gdy wątpliwości, o których mowa w pkt. 2.8. dotyczą danych podanych w formularzu zamówienia, Sprzedawca może odmówić przyjęcia oferty Zamawiającego do czasu potwierdzenia przez niego prawdziwości podanych informacji.
  11. Niezgodność danych podanych przy rejestracji z danymi zawartymi w przedstawionym dokumencie, lub bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w punkcie 2.9, uprawnia Sprzedawcę do usunięcia konta Użytkownika. Warunkiem uzyskania zgody Sprzedawcy na powtórną rejestrację, jest przedstawienie przez osobę, której konto zostało usunięte w następstwie niedochowania terminu, dokumentu potwierdzającego jej tożsamość i wiek.
  12. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
   1. bezpośrednie złożenie zamówienia i dokonanie zakupu;
   2. tworzenie listy zakupów i przeglądanie historii dokonanych zamówień;
   3. edytowanie danych i informacji adresowych podanych przy Rejestracji;
  13. Udostępnianie Konta osobom trzecim jest zabronione, za wyjątkiem udostępnienia go przez Użytkownika osobom uprawnionym do składania zamówień w jego imieniu, pod warunkiem, że osoby te mają ukończone 18 lat i nie znajdują się w stanie nietrzeźwości w chwili składania zamówienia.
  14. Każdy Klient zobowiązany jest do:
   1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
   2. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, czego wyrazem winno być w szczególności przestrzeganie zakazu dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
   3. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania i urządzeń;
   4. powstrzymania się od podejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (SPAM);
   5. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz Sprzedawcy;
   6. wykorzystywania treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego (Dozwolony użytek osobisty);
  15. Sprzedawca ma możliwość pozbawienia Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, jak również do ograniczenia tego prawa w przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień punktu poprzedzającego. Pozbawienie praw do korzystania ze Sklepu, lub ograniczenie Użytkownika w tych prawach dotyczyć może również sytuacji, gdy dane podane przez Użytkownika przy Rejestracji okażą się niezgodne z prawdą, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub gdy naruszają one prawa osób trzecich;
  16. Pozbawienie prawa do korzystania ze Sklepu polegać może na usunięciu Konta lub na zablokowaniu Użytkownikowi dostępu do niego. Odblokowanie konta lub powtórna rejestracja wymaga uprzedniej zgody Sprzedawcy. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio w razie ograniczenia Użytkownikowi prawa do korzystania ze Sklepu.
 3. Zamówienie
  1. Celem złożenia Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru odpowiadających mu Towarów przez dodanie ich do Koszyka i określenie ich zamawianej ilości. Do złożenia zamówienia dochodzi w drodze kolejnych czynności technicznych podejmowanych przez Zamawiającego w oparciu o informacje dostępne na stronie www.hople.pl i wyświetlane Zamawiającemu komunikaty.
  2. W toku dokonywania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Użytkownik zachowuje możliwość zmiany wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. Witryna Sklepu wyświetla w sposób wyraźny odpowiednie komunikaty informujące o wskazanych wyżej możliwościach.
  3. Złożenie zamówienia poprzedzone jest wyświetleniem na stronie Sklepu podsumowania składanej oferty. W przypadku Niezarejestrowanych Użytkowników, wyświetlenie podsumowania następuje po wypełnieniu formularza zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.4. Podsumowanie zamówienia zawiera informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia;
   2. jednostkowych cen zamawianych towarów oraz ich ceny łącznej, obejmującej również koszty dostawy towaru, oraz ewentualne koszty dodatkowe – jeżeli takowe występują;
   3. wybranej przez Zamawiającego metody płatności;
   4. wybranego sposobu dostawy oraz jej przewidywanego czasu
  4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Zamawiającego, że nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności, że nie znajduje się on w stanie nietrzeźwości w chwili składania oferty. Składając zamówienie, Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią.
  5. Dokonanie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa wybranych przez Zamawiającego Towarów. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Zamawiającego, pochodzącej od Sprzedawcy wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, z informacją o nadanym mu numerze, oraz potwierdzeniem wszystkich istotnych jego elementów.
  6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi w ciągu 24 godzin, od chwili jego otrzymania, z zastrzeżeniem, że jeżeli zamówienie złożone zostało w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, potwierdzenie zamówienia nastąpi w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 08:00 (otwarcia sklepu) najbliższego dnia roboczego. Jeżeli Sprzedawca nie potwierdzi zamówienia we wskazanym terminie, przyjmuje się, że po jego upływie Zamawiający nie jest związany treścią złożonego Zamówienia.
  7. Jeżeli termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż standardowy, lub jeżeli z wyjątkowych przyczyn nie ma możliwości zrealizowania części zamówienia, Sprzedawca powiadomi o tym Zamawiającego w terminie, o którym mowa w pkt poprzedzającym, określając równocześnie przybliżony czas realizacji Zamówienia. Zamawiający ma możliwość przyjęcia bądź odrzucenia tak zmodyfikowanej oferty Sprzedawcy w terminie 24/48 godzin od chwili jej otrzymania. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź w razie upływu wskazanego wyżej terminu, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.
 4. Cena i dostępne sposoby płatności
  1. Ceny wszystkich Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki (w tym podatek akcyzowy) – za wyjątkiem kosztów dostawy Towarów.
  2. Koszt dostawy Towarów doliczany jest do łącznej ceny zamawianych Towarów na końcowym etapie składania Zamówienia, a jego wysokość zależy od wybranego rodzaju przesyłki i od łącznej wysokości kwoty Zamówienia. Za zgodą Zamawiającego kwota zamówienia może ulec powiększeniu o ewentualne koszty dodatkowe wybranych przez niego usług .
  3. Zamawiający może dokonać płatności przed dostarczeniem Zamówienia lub przy odbiorze, wybierając jedną z następujących opcji:
   1. płatność elektroniczna w bezpiecznym systemie transakcyjnym Dotpay.pl. Dokonując płatności za pośrednictwem systemu Dotpay.pl, Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego Dotpay.pl obsługującego realizację transakcji z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej. Potwierdzenie dokonania płatności z wykorzystaniem tej metody zostanie przesłane na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. Transakcje elektroniczne realizowane są z zastosowaniem bezpiecznego protokołu HTTPS.
  4. Zamawiający, któremu zależy na otrzymaniu faktury VAT, powinien wybrać podczas składania zamówienia odpowiednią opcję, co umożliwi mu podanie danych przedsiębiorcy, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura.
  5. Faktura VAT dostarczona zostanie przez Sprzedawcę – w zależności od wyboru Zamawiającego – w wersji papierowej, bądź w formie elektronicznej – na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy,
  6. W razie zwrotu Towaru wystawiona zostanie przez Sprzedawcę faktura korygująca.
 5. Dostawa Towarów
  1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany w Zamówieniu. Sprzedawca nie prowadzi dostawy Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Składanie Zamówień możliwe jest całodobowo, w każdy dzień tygodnia. Zamówienia nie są realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.
  3. Na etapie składania Zamówienia, Zamawiający informowany jest o wysokości kosztów dostawy Towarów, oraz o obowiązku ich poniesienia. Koszty te doliczane są do łącznej wartości złożonego Zamówienia.
  4. Dostawa Towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, na terenie całej Polski.
  5. Termin realizacji dostawy wynosi do 3 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia liczony jest:
   1. w przypadku wyboru przez Zamawiającego formy płatności za pobraniem – od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę (od chwili zawarcia umowy)
   2. w przypadku wyboru płatności drogą elektroniczną, kartą płatniczą lub przelewem – od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
  6. Zamawiający oświadcza, że upoważnia kuriera firmy DHL do odbioru Towaru w jego imieniu. Odbiór towaru w imieniu Zamawiającego następuje w punkcie sprzedaży położonym w miejscowości Paczków, przy ul. Tadeusza Kościuszki 4b, kod 48-370
  7. Wydanie Towaru Zamawiającemu następuje z chwilą wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej DHL, z którą Sprzedawca ma podpisaną umowę o stałej współpracy, z tym zastrzeżeniem że wydanie Towaru Konsumentowi następuje z chwilą odbioru Towaru od kuriera.
  8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Zaleca się, aby przy odbiorze Zamówienia dokonać w obecności Kuriera sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych wynikających z transportu, jak również czy zawartość przesyłki jest zgodna z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem odbiór Towaru.
  9. Sprzedawca zastrzega, że zgodnie z postanowieniami umowy łączącej go z firmą kurierską DHL, zamówiony alkohol nie zostanie wydany przez kuriera osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości oraz osobom niepełnoletnim. Kurier upoważniony jest do zweryfikowania tożsamości i pełnoletności osoby odbierającej Towar zamówiony w Sklepie.
  10. W przypadku, gdy z przyczyn określonych w punkcie poprzedzającym nie będzie możliwe wydanie Towaru pod adresem wskazanym przez Zamawiającego, Sprzedawca może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt. 5.10. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu zapłaconą cenę Towaru.
  11. Wraz z dostarczanym Towarem Sprzedawca przesyła Zamawiającemu wydruk potwierdzenia, specyfikację Zamówienia oraz paragon lub fakturę VAT. Poprzez przesłanie tych dokumentów, jak również poprzez wcześniejsze wysłanie na adres email Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, dochodzi do utrwalenia, zabezpieczenia, udostępnienia oraz potwierdzenia istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów.
  12. Zamawiający oświadcza, że wskazując jako miejsce dostawy adres zamieszkania innej niż Zamawiający osoby fizycznej, posiada on zgodę tej osoby na przetwarzanie przez Sprzedawcę jej danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. Sprzedawca przetwarza jej dane osobowe wyłącznie w celu dostawy Zamówienia. Punkty 5.10. – 5.11. stosuje się odpowiednio.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku transakcji z konsumentem
  1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w 14-dniowym terminie, bez podawania przyczyny i bez podnoszenia kosztów – z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta (z chwilą dostarczenia mu Towaru przez kuriera).
  3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć:
   1. na piśmie – wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres siedziby Sprzedawcy (tu adres: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa). Oświadczenie w formie pisemnej można złożyć przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe dla skutecznego odstąpienia od umowy.
   2. Drogą elektroniczną – przez złożenie oświadczenia na adres: sklep@hople.pl
  4. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca prześle konsumentowi na wskazany przez niego przy składaniu zamówienia adres email, potwierdzenie jego przyjęcia.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (Zamówienie), oferta przestaje wiązać.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności – w tym koszty dostarczenia rzeczy – w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia.
  7. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyrazi w sposób wyraźny zgodę na inny sposób zwrotu, niewiążący się dla niego z żadnymi kosztami
  8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na poniższy adres Sprzedawcy: (tu adres).
  9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
  10. Zwracany Towar powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, chroniący przed uszkodzeniem przesyłki w transporcie.
  11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, tj. w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Reklamacja Towarów
  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta. W przypadku udzielenia gwarancji, reklamacje rozpatrywane są zgodnie z warunkami gwarancji. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Klienta.
  2. Reklamacje można składać pisemnie na podany niżej adres Sprzedawcy, za pośrednictwem dostępnego na stronie Sklepu formularza reklamacji, lub drogą mailową na adres email: sklep@hople.pl
  3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
   1. zażądać jego wymiany na Towar wolny od wad;
   2. zażądać usunięcia wady;
   3. lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  4. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  6. Wadliwy Towar powinien zostać odesłany na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 4b, 48-370 Paczków.
  7. Koszty odesłania wadliwego Towaru oraz koszty jego wymiany na Towar wolny od wad ponosi Sprzedawca. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub w razie odstąpienia od umowy.
  8. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  9. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  10. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
  11. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
  12. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, a także korzyści i ciężary związane z rzeczą przechodzą na Klienta z chwilą wydania rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient jest Konsumentem, a rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Sprzedawcę, za wydanie rzeczy uważa się moment przekazania jej Klientowi przez kuriera.
  13. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Powyższe zastrzeżenie nie znajduje zastosowania w przypadku sprzedaży konsumenckiej.
  14. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć dowód jego zakupu oraz, w przypadku reklamacji gwarancyjnej – kartę gwarancyjną Sprzedawcy.
  15. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji we wskazanym terminie nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje w tym okresie Klienta o dacie rozpatrzenia reklamacji. W każdym wypadku, Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  16. Zwrot pieniędzy za zwrócony Towar odbywa się na rachunek bankowy podany przez Klienta lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej.
  17. Konsument ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. ze stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH), przy czym do rozpatrzenia sprawy przez taki sąd niezbędna jest zgoda obu stron sporu;

   2. z mediacji prowadzonych na wniosek konsumenta przez wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej (WIIH). Na mediację wyrazić musi zgodę druga strona sporu;

   3. z pomocy Federacji Konsumentów – organizacji mającej status OPP świadczącej bezpłatną pomoc prawną (www.federacja-konsumentów.org.pl), infolinia: 800 889 866.

   4. z pomocy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, www.konsumenci.org;

   5. z pomocy powiatowych rzeczników konsumentów.

 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Sprzedawca podejmuje, w oparciu o znane mu i wynikające z aktualnej wiedzy rozwiązania techniczne, wszelkie działania mające na celu zagwarantowanie poprawnego funkcjonowania Sklepu.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w działaniu Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych problemów w rozsądnym terminie.
  3. Nieprawidłowości i problemy, o których mowa w punkcie poprzedzającym należy zgłaszać pisemnie – na adres ul. Tadeusza Kościuszki 4b, 48-370 Paczków., drogą mailową na adres sklep@hople.pl
  4. Reklamacja powinna określać rodzaj i charakter zaistniałej nieprawidłowości, jak również wskazywać datę jej wystąpienia. Jeżeli reklamacja zgłaszana jest przez Niezarejestrowanego Użytkownika – powinien on podać w niej swoje dane osobowe i adres do korespondencji.
  5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji we wskazanym terminie nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje w tym okresie Klienta o dacie rozpatrzenia reklamacji.
 9. Postanowienia dotyczące wyłącznie Przedsiębiorców
  1. W przypadku transakcji z Klientem nie będącym Konsumentem, odstąpienie przez niego od umowy możliwe jest tylko w przypadku zgłoszenia reklamacji wadliwego Towaru z tytułu rękojmi Sprzedawcy, na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, zgodnie z postanowieniami ust. 8 niniejszego Regulaminu.
  2. Jeśli nie zachodzi odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi upoważniająca Klienta do zwrotu Towaru, może on zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą sprzedawcy, na własny koszt, o ile Towar nie był używany i pozostaje w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Sprzedawca zastrzega, że z podlegającej zwrotowi kwoty (ceny Towaru), może potrącić do 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji.
  3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi, przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 10. Polityka prywatności
  1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych www.hople.pl przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb Sprzedawcy. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  2. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Poraj-Paczków J. Biernacka Sp. j.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.
  4. Dane, o których mowa w ust. 1, są wykorzystywane i przetwarzane w celu realizacji umowy. Wykorzystanie danych w innym celu możliwe jest wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Klienta.
  5. Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień Użytkowników, które wynikają z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym realizację prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ustawie. Użytkownik ma możliwość wglądu w przechowywane dane, jak również możliwość ich zmiany lub usunięcia. Zmiana lub usunięcie danych może zostać przeprowadzona przez Użytkownika samodzielnie w sekcji „Moje konto”, jak również przez operatora witryny www.hople.pl. – przy czym wyłącznie na wyraźną prośbę Użytkownika o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia danych osobowych. Odmowa usunięcia danych przez Sprzedawcę możliwa jest wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w razie nieuregulowania przez Użytkownika wszystkich należności względem Sprzedawcy.
  6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  7. Niektóre obszary witryny www.hople.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Wykorzystywane są one do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Pliki Cookies nie są szkodliwe dla komputerów Użytkowników ani nie wpływają na sposób ich działania. Warunkiem działania plików Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.
 11. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Przed przystąpieniem do korzystania ze sklepu internetowego www.hople.pl Klient obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi jeden z wymogów złożenia zamówienia w Sklepie.
  2. Sprzedaż Towarów w Sklepie odbywa się, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, oraz wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca obejmują:
   1. posiadanie przez Klienta komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
   2. posiadanie przez Klienta adresu elektronicznego (email), którym może On samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, oraz dostęp do poczty elektronicznej;
   3. posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer) obsługującej CSS 2.1, skrypty JavaScript oraz pliki Cookies
  4. Celem zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca posługuje się środkami technicznymi i organizacyjnymi odpowiednimi do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, stosując w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  5. Podstawowym zagrożeniem wiążącym się z dokonywaniem zakupów drogą elektroniczną jest ryzyko „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez szkodliwe oprogramowanie (wirusy, robaki – „worms”, czy „konie trojańskie”). Celem uniknięcia tego rodzaju zagrożeń pożądane jest zaopatrzenie komputera bądź urządzenia, za pomocą którego Użytkownik łączy się z Internetem, w regularnie aktualizowany program antywirusowy. Pozostałe zagrożenia związane są z możliwością przeprowadzenia ataków na witrynę Sklepu przez tzw. hackerów, co skutkować może włamaniem się zarówno do systemu Sprzedawcy, jak i Użytkownika. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo zachowania przez Sprzedawcę należytej staranności w tym zakresie, żadne stosowane przez niego zabezpieczenia nie gwarantują zupełnej ochrony przed opisanymi wyżej, niepożądanymi działaniami osób trzecich.
  6. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Akceptując treść Regulaminu Klient oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 12. Prawa Autorskie
  1. Autorskie prawa majątkowe do umieszczonych w nim treści, jak również do wszelkich graficznych elementów Sklepu, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Poraj-Paczków J. Biernacka Sp.j. Kopiowanie stanowiących utwór elementów graficznych lub treści zamieszczonych w Sklepie, jak również ich rozpowszechnianie czy dokonywanie ich opracowań, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Spółki – chyba że wyraziła ona w sposób wyraźny zgodę na wskazane wyżej działania.
  2. Wszystkie zdjęcia i opisy zamieszczone na witrynie Sklepu służą wyłącznie prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy. Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub opisy znajdujące się na stronie www.hople.pl objęte są ochroną prawną. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą osób uprawnionych.
  3. Zamieszczone na stronie Sklepu zdjęcia towarów mają charakter poglądowy, wobec czego mogą wystąpić nieznaczne różnice pomiędzy dostarczonym Towarem, a zdjęciem widniejącym na stronie Sklepu.
 13. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją umów zawieranych przez Sprzedawcę z Przedsiębiorcami jest sąd powszechny z siedzibą w Warszawie. Rozstrzyganie sporów z umów zawieranych z Konsumentami poddane zostaje sądom właściwym według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu bez wcześniejszych uprzedzeń, w szczególności jeżeli konieczność wprowadzenia modyfikacji wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa.
  4. Zmiana Regulaminu nie narusza w żaden sposób praw nabytych przez Klientów na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie dokonanych zmian. Zmiana Regulaminu nie wywiera wpływu na zamówienia już złożone, realizowane lub wykonane.
  5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (świadczenie usługi elektronicznej – Konto), zmieniony Regulamin wiążę Użytkownika, jeśli przy jego zmianie zachowane zostały wymagania wynikające z art. 384 i 3841 Kodeksu cywilnego, tj. jeśli Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o planowanych zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

Poraj Paczków J. Biernacka Sp. jawna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000455007, NIP 527-264-44-12

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie zamieściliśmy w naszej Polityce Prywatności.